POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Eliza Gryglewicz, tłumaczenia szwedzki – angielski, ul. Modrzejewskiej 43, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do CEIDG, REGON: 365330163, NIP: 9372368913, dalej zwana „Administratorem”.

Administrator jest przedsiębiorcą zajmującym się usługami tłumaczeniowymi. W celu współpracy w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych (dalej zwanych „Usługami”) Twoje dane będą przetwarzane.

 

Wszelka komunikacja w przedmiocie Twoich danych osobowych powinna odbywać się za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu Administratora lub mailowo na adres email: [email protected].

 

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz wykonywania umowy o tłumaczenia, a także wykazania przestrzegania procedur ochrony danych osobowych w przypadku audytów i kontroli.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoje żądanie do podjęcia działań przez Administratora skierowane na wyżej wskazany adres mailowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

 

Przekazane dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Masz prawo do:

a) Dostępu do treści swoich danych osobowych;

b) Żądania poprawiania/sprostowania danych osobowych;

c) Żądania całkowitego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) Żądania przeniesienia danych osobowych;

e) Złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Podane dobrowolnie dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania wyżej wskazanej umowy.