INTEGRITETSPOLICY

 

Eliza Gryglewicz, tłumaczenia szwedzki – angielski med sätet ul. Modrzejewskiej 43, 43-300 Bielsko-Biała Polen, registrerat i CEIDG (Centralregister och information om affärsverksamhet), REGON (polskt organisationsnummer): 365330163, NIP (skatteregistreringsnummer): 9372368913 (nedan kallat ”Personuppgitsansvarig”) är Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de Personuppgifter som lämnas till och ansvarar för att sådan behandling sker på lagligt sätt och i enlighet med denna Dataskyddspolicy (enligt principen om ansvarsskyldighet).

 

Personuppgiftsansvarig ärenskild firma som tillhandahåller översättningstjänster. Dina personuppgifter ska behandlas inom samarbete avseende översättningar och tolkningar (nedan kallade ”Tjänsterna”).

 

Alla meddelanden som rör dina personuppgifter ska göras till den ovan angivna adress eller via e-post till e-postadressen: [email protected].

 

Personuppgifterna som överföras ska behandlas för att verifiera din indentitet och fullgöra ett avtal avseende översättning. Syftet med denna Integritetspolicy är att säkerställa att Eliza Gryglewicz tłumaczenia szwedzki – angielski hanterar Personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) (enligt principen om ansvarsskyldighet).

 

Integritetspolicyn omfattar all behandling av Personuppgifter, i såväl strukturerad som ostrukturerad data. Målsättningen är att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda behandlade Personuppgifter.

 

Personuppgiftsansvarig får bara samla in personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål (enligt principen om ändamålsbegränsning). För att behandla personuppgifter krävs så kallad rättslig grund (enligt principen om lagenlighet, korrekthet och öppenhet).

 

Personuppgifterna ska delas med enheter berättigade enligt relevant lagstiftning.

 

Du har rätt att:

  1. begära information om vilka personuppgifter lagras;
  2. begära rättning eller radering av personuppgifter när som helst;
  3. återkalla ett lämnat samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta Personuppgiftsansvarig;
  4. invända mot att personuppgifterna användas för direktmarknadsföring;

Personuppgiftsansvarig sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Personuppgifterna kan komma att sparas under en längre tid om det behövs för att följa gällande lagstiftning.